De Fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, zegt dat 95% van Syrië veilig is. En daarom moeten en kunnen Syrische vluchtelingen volgens hem naar hun land terugkeren. Baudet vroeg een debat aan in de Tweede Kamer “om te kijken op welke wijze wij de status van deze Syriërs kunnen aanpassen zodat deze Syriërs terug kunnen… en dus niet permanente verblijfsvergunning krijgen”. Veel mensen schrokken van deze uitspraak. Net in Nederland zocht uit wat de regels omtrent uitzetting zijn.

Moeten er nu mensen terug naar Syrië?

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft momenteel geen vertrekmoratorium voor Syriërs. Het zelfstandig terugkeren naar het land van herkomst is natuurlijk wel mogelijk. Maar op dit moment vinden er geen gedwongen uitzettingen naar Syrië plaats. Syriërs hoeven nu dus niet terug. De Nederlandse overheid heeft momenteel geen diplomatieke contacten met de Syrische autoriteiten. En “dit betekent dat er ook geen sprake is van een werkrelatie met de Syrische ambassade in Brussel”, zo valt te lezen op de site van het Ministerie. Wanneer een vreemdeling zelfstandig en vrijwillig wil terugkeren naar Syrië en daarvoor een reisdocument nodig heeft, kan de betreffende persoon zelfstandig contact leggen met de ambassade.

Op dit moment worden er dus geen Syriërs gedwongen om Nederland te verlaten. Dat zal ook niet zomaar gebeuren. Er zijn veel regels voor het uitzetten van mensen die in Nederland verblijven.

Kijk hier voor meer informatie: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Landeninformatie/syrie/

Welke mensen moeten er wel terugkeren?

Mensen die illegaal in Nederland verblijven, moeten het land verlaten. De persoon krijgt dan van de IND een terugkeerbesluit. Dit besluit kan worden gegeven in de volgende situaties:

  • De IND wijst de aanvraag voor een verblijfsvergunning af, en de rechter wijst het eventueel (hoger) beroep af;
  • De verblijfsvergunning loopt af en wordt niet verlengt;
  • De verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Mensen met een permanente verblijfsvergunning mogen in principe voor altijd in Nederland blijven.

Kijk hier voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terugkeer-vreemdelingen/terugkeerbeleid

Wanneer kan een permanente verblijfsvergunning worden ingetrokken:

De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kan volgens Artikel 35 van de vreemdelingenwet 2000 ingetrokken worden in de volgende situaties:

1.De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 33 kan worden ingetrokken indien:

a. de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt, dan wel gegevens heeft achtergehouden terwijl die gegevens tot afwijzing van de aanvraag tot het verlenen of verlengen zouden hebben geleid;

b. de vreemdeling bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis is veroordeeld wegens een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van drie jaren of meer is bedreigd, dan wel hem terzake de maatregel, bedoeld in artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht, is opgelegd;

c. de vreemdeling zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft gevestigd;

d. de vreemdeling een gevaar vormt voor de nationale veiligheid.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.

Kijk hier voor meer informatie: https://maxius.nl/vreemdelingenwet-2000/artikel35

Wanneer kun je een permanente verblijfsvergunning vragen?

  • Je hebt 5 jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Je verblijfsvergunning is nog geldig als je de aanvraag voor onbepaalde tijd doet.
  • De reden waarom je asiel hebt gekregen, bestaat nog steeds.
  • Je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van je woonplaats (gemeente). Je hoeft dit niet zelf aan te tonen. De IND controleert of je aan deze voorwaarde voldoet.
  • Je hebt het inburgeringsdiploma behaald of je bent vrijgesteld of ontheven. Dit betekent dat je het examen niet hoeft te doen.
  • Je hebt geen foute informatie gegeven of informatie verborgen waardoor de IND je asielaanvraag had kunnen afwijzen.
  • Je bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Kijk hier voor meer informatie: https://ind.nl/onbepaalde-tijd/Paginas/Asiel-onbepaalde-tijd.aspx

 

Is Syrië een veilig land?

Als Syrië een veilig land is, kan het zo zijn dat de reden waarom iemand asiel heeft gekregen, niet meer bestaat. Dan zou de verblijfsvergunning niet verlengd kunnen worden. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Mark Harbers, heeft op 7 december 2018 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over herbeoordeling veilige landen van herkomst. In die brief staan 32 landen zoals bijvoorbeeld Marokko, Tunesië en Algerije. Maar Syrië, Afghanistan en Irak staan niet op deze lijst.

Staatssecretaris Harbers schreef in zijn brief: “Een herbeoordeling van veilige landen van herkomst hoeft naar mijn mening in eerste instantie geen volledige beoordeling te zijn zoals de eerste beoordeling. Het volstaat om te bezien of ten aanzien van de belangrijkste criteria de situatie in het land aanmerkelijk is gewijzigd. Ik sluit hiermee aan bij de werkwijze die in Canada door de IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) is ontwikkeld, waarbij op basis van een beperkt aantal bronnen (met name de landenrapporten van het US State Departement en de rapporten van Freedom House) in een snelle beoordeling een aantal criteria wordt onderzocht. De criteria die ik daarbij hanteer zijn:

- democratisch bestuur,

- bescherming van het recht op vrijheid en veiligheid van de persoon,

- vrijheid van meningsuiting,

- vrijheid van godsdienst en vereniging,

- bescherming tegen discriminatie en vervolging door derden,

- toegang tot onafhankelijk onderzoek,

- toegang tot een onafhankelijke rechterlijke macht, en

- toegang tot rechtsmiddelen.

De Kamerbrief van 7 december 2018 over de herbeoordeling van veilige landen van herkomst vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/documenten/kamerstukken/2018/12/07/tk-herbeoordeling-veilige-landen-van-herkomst-vierde-en-vijfde-tranche

Nederland heeft een lijst opgesteld met veilige landen van herkomst. Deze lijst kan veranderen; er kunnen landen bijkomen of afgaan. Kijk hier welke landen nu op de lijst staan van veilige landen van herkomst. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-van-herkomst

Het debat van Thierry Baudet

De meerderheid van de Tweede Kamer wil eerst het nieuwe, bijgewerkte landenrapport over de situatie in Syrië hebben en dan pas een debat voeren. Dat ambtsbericht zal voor de zomer van 2019 komen. Het ambtsbericht van 2018 vond dat burgers het slachtoffer zijn van onzorgvuldige wapeninzet. En veel partijen in het gewapende conflict maken zich schuldig aan mensenrechtenschendingen. Het rapport vond ook dat “de gevolgen van meer dan zeven jaar durende conflict zijn verstrekkend en merkbaar in de hele Syrische samenleving. Volgens de VN zijn meer dan dertien miljoen Syriërs hulpbehoevend”.