Het aantal vluchtelingen dat asiel heeft aangevraagd in Nederland in 2018 is tot 20.353 gestegen. In 2017 zijn dat er 14.716. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Syrië (2.956 personen), gevolgd door Iran (1.869) en Turkije (1.301).

Zo meldt VluchtelingenWerk Nederland in haar nieuwe jaarlijks publicatie: “Vluchtelingen in getallen 2019”. De informatie in dit publicatie komt van de IND, COA en enkele internationale humanitaire organisaties.

De grootste leeftijdsgroep die asiel aanvroeg, was tussen de 18 en 34 jaar. Het aandeel mannen onder hen was aanzienlijk hoger dan dat van vrouwen, met name onder de Syriërs. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft 64,8% van deze verzoeken afgewezen.

Het aantal minderjarige vluchtelingen dat in 2018 asiel heeft aangevraagd in Nederland, is ook gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar: 1.225 minderjarige vluchtelingen. De meesten uit Syrië, Eritrea en Afghanistan, maar dit aantal is nog steeds lager dan het enorme aantal dat in 2015 werd bereikt.

Het aantal vluchtelingen dat via het hervestigingsbeleid naar Nederland is gekomen, is in 2018 gedaald en bedroeg niet meer dan 1.225 vluchtelingen, waaronder 815 Syriërs.

Het rapport constateerde een lichte toename van het aantal vluchtelingen dat in opvangcentra woonde in 2018. De meeste van hen waren nationaliteiten van wie aanvragen vaak werden afgewezen.

Het aantal statushouders die naar hun woningen in de Nederlandse provincies verhuisde, nam daarentegen af. Zuid-Holland ontving het grootste aantal daarvan, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant.

De meeste vluchtelingen die naar hun land moesten terugkeren waren, volgens hetzelfde rapport, Albanezen en Marokkanen. Terwijl er 2.149 vluchtelingen van verschillende nationaliteiten vrijwillig naar hun land terugkeerden.

Het rapport werpt ook een licht op de vluchtelingensituatie in Europa en de wereld, wat niet anders is dan Nederland:

In het jaar 2018 vroegen meer dan 586.530 vluchtelingen bescherming aan in een Europees land, Duitsland stond aan de top van de ontvangende landen, samen met Frankrijk en Griekenland. De Syriërs staan ook dan bovenaan de lijst met 13,8 procent.

Wereldwijd is de asielgolf de grootste ooit geweest. Volgens UNHCR bedroeg het aantal mensen dat op de vlucht was voor oorlog en geweld over de hele wereld 70,8 miljoen. Waarvan 6,7 miljoen Syriërs. Ongeveer de helft daarvan is minderjarig. En 84 procent van hen wordt in ontwikkelingslanden opgevangen.